Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Texts
texts
eye 401
favorite 1
comment 0
Indological Books , 'Maheshvariya Tantram - Pt. Sri Rameshvar Datt Sharma '
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 237
favorite 1
comment 0
Indological Books , 'Kankaala Maalini Tantra - S. N. Khandelwal'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,210
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Sri Durgopasana Kalpa Druma Adhayay - Khemraj Sri Krishna Das'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,131
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Sri Vidyarnava Tantra Purvardha Part One - Kapildev Narayana'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 591
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Gyaan Sankuli Tantra - S. N. Khandelwal'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 211
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Prapanca Sara Sara Sangrah of Girvanendra Sarasvati Part I- K. S. Subramania Shastry'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 353
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Mahakala Samhita Part III- Dr. Kishor Nath Jha'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 479
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Nila Sarasvati Tantram - S. N. Khandelwal'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 820
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Sri Mahesvara Tantram - Dr. Sudhakar Malaviya'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 215
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Saundrya Lahari - Dr. Rudradev Tripathi(2)'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 558
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Rudrayamala Tantram - Ramcharan Nanda Ram Sharma'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 377
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Vishnu Samhita - M. M. Ganapati Shastri'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 11,323
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Shambhavi Tantra - Dr. Gopinath Kaviraj'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 882
favorite 2
comment 0
Indological Books , 'Sri Vidyarnava Tantra Uttarardha Part 1 - Kapildev Narayana'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 553
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Mahakala Samhita Guhya Kali Khanda Part II- Dr. Kishor Nath Jha'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,092
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Akash Bhairava Kalpam - Kaviraj Pt. Nanak Chand Sharma'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 579
favorite 3
comment 0
Indological Books , 'Atha Durga Saptashati'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 787
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Narada Pancharatra - Bharadwaja Samhita - Professor Babulal Shukla Shastri'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 686
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Saraswati Tantram - S. N. Khandelwal'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,154
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Sri Vidyarnava Tantra Uttarardha Part II - Sri Kapildev Narayana'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 481
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Ari Nashaka Durga Shatakam - Tripathi Acharya Ramagulam'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 750
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Sri Vidyarnava Tantra Purvardha Part Two - Kapildev Narayana'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,056
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Sri Vidyarnava Tantra Uttarardha Part III - Sri Kapildev Narayana'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 725
favorite 4
comment 0
Indological Books , 'Kamlatmika (Laxmi) Tantra Shastra - Acharya Pandit Rajesh Dixit'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 714
favorite 6
comment 0
Indological Books , 'Satvata Samhita - Dr. Sudhakar Malaviya'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 1,243
favorite 5
comment 0
Indological Books , 'Annada Kalpa Tantra - S. N. Khandelwal'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 734
favorite 5
comment 0
Indological Books , 'Kali Rahasayam - Acharya Pandit Shivdatt Misra Shastri'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 733
favorite 5
comment 0
Indological Books , 'Narada Pancharatra - Ram Kumar Rai'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 993
favorite 6
comment 0
Indological Books , 'Brahata Tantra Sara Part II - Kapildev Narayan'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
texts
eye 1,571
favorite 5
comment 0
Indological Books , 'Rudrayamala Uttara Tantra Dharma Aur Darshan - Dr Ramashankara Mishra'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 574
favorite 5
comment 0
Indological Books , 'Prachya Guhya Braham Yog - Swami Sri Dharanand'
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"
Community Texts
by Dattatreya
texts
eye 1,329
favorite 7
comment 1
Indological Books , 'Brihat Tantra Sara Part I - Kapildev Narayan'
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Sanskrit, Dattatreya Books, "Rishikesh"